Info za uporabnike

Obračun

Navodila za uporabo aplikacije Moj račun
 

Vstopna stran: https://mojracun.energetika-lj.si/login

Odjemalci zemeljskega plina, ki imajo različne pravne osebe v vlogi dobavitelja in sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, prejemajo dva ločena računa :

a) od dobavitelja za:

 • zemeljski plin,
 • takso za obremenjevanje zraka z emisijo CO2,
 • trošarino;

b) od sistemskega operaterja distribucijskega omrežja za:

 • omrežnino – fiksni del,
 • omrežnino - variabilni del,
 • znesek za izvajanje meritev.

Na računih je skladno z zakonodajo obračunan tudi pripadajoči DDV.

Odjemalci sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja  še vedno sporočajo stanje plinomera Energetiki Ljubljana, kljub zamenjavi dobavitelja,  zadnje tri dni v mesecu. Odčitki, ki bodo posredovani izven tega termina, pri izstavitvi rednega računa ne bodo upoštevani in bo poraba obračunana v skladu z določili Splošnih pogojev za dobavo in odjem in sicer v skladu z obremenitvenim profilom.

Morebitne kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, sporočena stanja pa bodo upoštevana pri izstavitvi računov v prihodnjem obračunskem obdobju.

S 1. oktobrom 2011 so stanovalci v skladu z Energetskim zakonom v večstanovanjskih stavbah s skupnim ogrevalnim sistemom dolžni poskrbeti za vgradnjo delilnikov stroškov za toploto in preiti na delitev in obračun stroškov za ogrevanje in pripravo tople vode po dejanski porabi. Delilniki morajo biti enakega tipa in iste vrste v eni stavbi. Izbrani delilnik mora biti združljiv z ogrevalnim sistemom, posamezni delilniki pa nameščeni skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja.

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci določa, da je izvajalec delitve stroškov za toploto pravna ali fizična oseba na podlagi pogodbenega razmerja z upravnikom oziroma lastnikom stavbe. Izvajalec je lahko upravnik stavbe, dobavitelj toplote ali tisti, ki upravlja s kurilno napravo. Enako velja tudi za izvajalca obračuna stroškov za toploto.

Plačevanje po dejanski porabi toplote je stvar pogodbenega razmerja med stanovalci in upravnikom ali drugo pravno ali fizično osebo, s katero stanovalci oz. skupnost stanovalcev sklene pogodbo. Energetika Ljubljana nima pristojnosti posegati v ta medsebojna razmerja. Račune posameznim etažnim lastnikom JPE izstavlja na osnovi prejetega delilnika stroškov s strani pooblaščenca, s katerim ima sklenjeno pogodbeno razmerje in katerega sopodpisnik so etažni lastniki oz. upravitelj objekta kot zakoniti zastopnik. Vse morebitne reklamacije računov v zvezi z delilniki rešuje pooblaščenec solastnikov oz. upravitelj objekta. Kasnejši popravki posameznih izstavljenih računov v zaključenem obračunskem obdobju niso mogoči in se rešujejo v naslednjih obračunskih obdobjih.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran Ministrstva za gospodarstvo: www.delitevstroskov.si.

Energetika Ljubljana namreč na podlagi Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje MOL (Ur. l. RS, št. 47/12, v nadaljevanju: Splošni pogoji za toploto) in Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja (Ur.l.RS, št. 25/2008, v nadaljevanju Splošni pogoji za distribucijo plina) dobavlja toplotno energijo oziroma zemeljski plin na skupno odjemno mesto (merilno mesto), kjer se količina dobavljene toplotne energije oz. zemeljskega plina tudi meri z merilnimi napravami. To merilno mesto je edino merodajno za neposredno izstavitev računa za porabljeno toplotno energijo oz. zemeljski plin. Vse ostale meritve ali indikatorji ugotavljanja porabe toplote oz. zemeljskega plina na internih ogrevalnih napravah, so lahko zgolj v funkciji delitve porabe (npr. priprava procentualnih deležev za delitev stroškov ogrevanja).

Energetika Ljubljana kot dobavitelj toplotne energije nima pristojnosti za poseganje v notranja razmerja med odjemalci toplotne energije oz. zemeljskega plina in način delitve stroškov za ogrevanje med lastniki ali celo določiti delež plačil za posamezne prostore oz. lastnike. Energetika Ljubljana ni izvajalec delitve stroškov za ogrevanje. Energetika Ljubljana tako ne more reševati reklamacije, ki jo prejme od posameznega končnega odjemalca, popravljati višino porabe in s tem višino fakture ipd. (saj bi s tem posegla v celotno dogovorjen razdelilnik odjemalcev) in bi v primeru reševanja reklamacij presegla svoje zakonske pristojnosti.

Lastniki poslovnih prostorov in etažni lastniki kot odjemalci toplote oz. zemeljskega plina na skupnem odjemnem mestu so se v sodelovanju z upravnikom dolžni dogovoriti o načinu delitve stroškov dobavljene toplote oz. zemeljskega plina na skupno odjemno mesto ter parametrih obračuna skladno s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. L .RS, št. 7/2010, v nadaljevanju: Pravilnik). Vsota vseh deležev na razdelilniku mora znašati 100 odstotkov.

V skladu s Splošnimi pogoji in ob upoštevanju določil navedenega Pravilnika, omogoča Energetika Ljubljana etažnim lastnikom, da preko svojega pooblaščenca ali upravnika mesečno javljajo procentualne variabilne deleže na osnovi porabe ugotovljene iz internih merilnih naprav. Kot navedeno se morajo o tem dogovoriti vsi lastniki na skupnem glavnem merilnem mestu v sodelovanju z upravnikom. Splošni pogoji Energetiki Ljubljana tudi nalagajo, da z lastniki, ki se oskrbujejo iz skupnega glavnega merilnega mesta, formalno uredi tudi način izmenjave podatkov na mesečnem nivoju. To pomeni, da je predmet Sporazuma za mesečno sporočanje delilnikov stroškov dogovor o načinu sporočanja deležev (uporaba računalniškega programa itd.), ki odpadejo na posamezne lastnike oz. člane delilnika in ki so osnova za izstavitev mesečnih računov in ne dogovor o načinu delitve in določitvi deležev stroškov za toploto.

Način delitve stroškov ter določitev deležev za plačilo za dobavljeno toploto je skladno s citiranim Pravilnikom v pristojnosti lastnikov, ki na podlagi 2. člena Pravilnika o načinu delitve stroškov odločajo skladno s določili, ki urejajo upravljanje večstanovanjskih stavb. Po naših podatkih gre za posel rednega upravljanja, za katerega je potrebno soglasje več kot 50 odstotkov solastniških deležev.

Račun za oskrbo s plinom je izstavljen mesečno (razen odjemnih mest uvrščenih v odjemno skupino CDK1, kjer so računi izstavljeni trimesečno) v skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem.

Na osnovi standardnega obremenitvenega profila odjemnega mesta, vam zaračunamo ocenjeno porabo, ki običajno ustreza dejanskemu odjemu zemeljskega plina.

Če želite prejemati mesečne račune za oskrbo s plinom po dejanski porabi, vam svetujemo, da nam stanje plinomera sporočite zadnjih pet dni v mesecu.

Ko boste sporočili stanje plinomera (odčitek), bo oskrba s plinom obračunana:

 • do datuma javljenega odčitka po dejanski porabi, za razliko do konca tekočega meseca pa bo odčitek ocenjen v skladu z določili Splošnih pogojev;
 • točno glede na sporočen odčitek, če boste odčitek plinomera javili na zadnji dan v mesecu.
   

Če boste sporočili stanje vaše porabe (odčitek) izven določenega termina, le-tega pri obračunu dobavljenega plina ne bomo upoštevali, ampak le prilagodili oceno porabe v prihodnjem obdobju.

V prvem naslednjem mesecu, ko boste sporočili stanje zadnjih pet dni v mesecu, se vam bo avtomatično izdelal poračun za obdobje od zadnjega realnega odčitka z upoštevanjem ocenjene porabe.

Račun je zmanjšan za že zaračunani znesek ocenjene porabe dobavljenega plina. Fiksni stroški so obračunani za mesečno obdobje in niso zajeti pri proračunu dobavljenega plina.

 1. Pošljete SMS na št. 041 78 28 82 (zadnjih pet dni v mesecu)
   
 2. Sporočilo mora biti sestavljeno iz 6-mestne št. ali 11-mestne št. odjemnega mesta, presledek in stanja plinomera (odčitka) brez decimalnega mesta (npr. 123456 3333 ali 01501234562 3333);

 

Vaša prejšnja 6-mestna številka odjemnega mesta je znotraj nove 11-mestne številke odjemnega mesta (od 5. - 10. mesta). Primer: 01501601500 (prejšnja 6-mestna št. je podčrtana)

V primeru, da prejeto SMS sporočilo ne bo ustrezalo predpisani obliki, boste prejeli obvestilo v katerem delu sporočila je napaka. V primeru, da je stanje sprejeto, ne pošiljamo povratnih sporočil.

*Cena poslanega SMS-a vam bo zaračunana po veljavnem ceniku ponudnika vaših mobilnih storitev.

Vsako odjemno mesto je na podlagi letne porabe razvrščeno v:

 • odjemno skupino za namen obračuna stroškov za porabe omrežij (glej tudi Akt o določitvi omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica, Uradni list RS, št. 105/2015 
 • v prodajno skupino za namen obračuna stroškov dobave plina (glej tudi Cenik za dobavljeni zemeljski plin).

Razlaga postavk računa za toploto:

Dobavljena toplota predstavlja razliko števčnih stanj na začetku in na koncu obračunskega obdobja. Količina dobavljene toplote se meri v MWh oziroma kWh in se ugotavlja neposredno s toplotnim števcem vgrajenim v toplotni postaji. V večstanovanjskih objektih se strošek toplote za posamezno stanovanje določi na podlagi stroškov delilnikov ogrevanja. Postavka se obračunava kupcem v EUR/MWh.

Dodatek za PEU je Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti na enoto.

Prispevek SPTE in OVE je Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz OVE.

Priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo ter skladno s sistemskimi obratovalnimi navodili in tehničnimi zahtevami distributerja toolote o priključitvi na distribucijsko omrežje. Kupcem se obračunava v EUR/kW/mesec.

Vzdrževanje merilnika toplote se kupcem obračunava po Ceniku storitev Energetike Ljubljana (Sektor za distribucijo toplote) v EUR/mesec.

Davek na dodano vrednost v višini 22 % se obračunava na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost .

Podrobna navodila za sporočanje števčnega stanja najdete tukaj. 

Račune za toploto prejema upravnik in jih razdeljuje med etažne lastnike.

Etažni lastniki, ki so pooblastili upravnika za prejemanje in razdeljevanje računov, lahko vidijo račune pri upravniku.

Reklamacije na prejeti račun za dobavljeni plin, dobavljeno toploto oziroma storitve, ki jih opravlja dobavitelj na osnovi sklenjene pogodbe, dobavnih pogojev ali dogovora z odjemalci oziroma naročniki storitve, sprejema dobavitelj samo v pisni obliki v osmih dneh po prejemu računa na naslov:
 
 

ENERGETIKA LJUBLJANA d. o. o.

Sektor za trženje, Služba za obračun
Verovškova ulica 62
1000 Ljubljana
 
po faksu številka: 01/ 588 90 06
po elektronski pošti: info@energetika.si
 
Pripombe oziroma ugovor na prejeti račun ne odložijo plačilo računa za nesporni del. Reklamacija mora imeti še podatke, ki dobavitelju omogočajo preverjanje navedb, oziroma ustrezne dokumente, ki potrjujejo upravičenost:

 • številko računa, številko merilnega mesta in šifro prejemnika blaga,
 • stanje merilne naprave (plinomera, toplotnega števca ali vodomera) na dan reklamiranja,
 • letno distribuirano količino pri reklamiranju obroka, pogoj za spremembo višine obroka je sklenitev nove pogodbe o oskrbi ker je predvidena letna distribuirana količina pogodbeni element.

Zaželena je tudi navedba številke telefona za morebitne dodatne informacije.

Če želi odjemalec prejemati račune oziroma ostalo dokumentacijo na nov naslov, mora dobavitelju pisno sporočiti točen naslov za dostavo računov. Pisno vlogo za spremembo je treba poslati na naslov:

ENERGETIKA LJUBLJANA d. o. o.
Sektor za trženje, Prodajna služba 
Verovškova ulica 62
1000 Ljubljana

po faksu številka: 01 588 93 83

po elektronski pošti na naslov: info@energetika.si

Račune za storitve podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,  lahko poravnate brez provizije osebno v prostorih Skupne blagajne javnih podjetij, na Mačkovi ulici 1 v Ljubljani, ali pa na blagajni JP Voka Snaga, na Vodovodni cesti 90 v Ljubljani.

Skupna blagajna, Mačkova ulica 1, Ljubljana

Delovni čas:

 • ponedeljek – četrtek: vsak dan od 8. do 17. ure
 • petek: od 8. do 13. ure.

Storitve:

 • plačilo računov za storitve podjetij Energetika Ljubljana, JP Voka Snaga, Žale, JP LPT
 • plačilo občinskih upravnih taks.
   

Blagajna JP Voka Snaga, Vodovodna cesta 90, Ljubljana

Delovni čas:

 • sreda in petek: od 8. do 13. ure

 Storitve:

 • plačilo računov za storitve podjetij Energetika Ljubljana, JP Voka Snaga

 • Dne 8.12.2012 se je skladno s spremembo Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2012, v nadaljevanju: Splošni pogoji) spremenil način obračuna sanitarne tople vode (STV), ki se meri posredno z vodomerom v toplotni postaji.
   
 • Splošni pogoji določajo tudi obvezno zamenjavo vodomerov s toplotnimi števci najkasneje do 1.10.2015, kar je skladno z določili Energetskega zakona.
   
 • V prehodnem obdobju je Energetika Ljubljana, z upoštevanjem cirkulacijskih izgub v ceni tople vode v višini 40 %, izenačila pogoje odjema toplote za pripravo STV za odjemalce z vodomeri in odjemalce s toplotnimi števci.
   
 • Z menjavo vodomerov s toplotnimi števci se spreminja način obračuna iz obračunavanja:

             Obstoječ način je obračunal toploto za namen priprave STV preko posrednega merjenja m3 porabljene vode z vodomerom.

             Nov način obračuna pri posrednem merjenju upošteva količine STV izražene v MWh, ki se izračunavajo po enačbi: Q= 1.68 x V x (Qtv - 10).

             kjer je:

             Q =         toplota za ogrevanje sanitarne tople vode (kWh)

             V =         z vodomerom izmerjeni volumen sanitarne tople vode

             Qtv =       izmerjena ali ocenjena srednja temperatura sanitarne tople vode (st. C).

 

             Poenostavljeno lahko toploto za ogrevanje STV izračunamo tudi: Q= Fp x V.

             kjer je:

             Q =         toplota za ogrevanje sanitarne tople vode (kWh)

             V =         z vodomerom izmerjeni volumen sanitarne tople vode

             Fp =       faktor preračuna, ki znaša 0,084

 

 

Ceniki so objavljeni na naši spletni strani www.energetika.si.

Račun za dobavljeno toploto je izstavljen v skladu z odčitano porabo na vašem odjemnem mestu. Dobavljena toplota je obračunana za obdobje med zadnjima dvema odčitkoma, fiksni stroški pa za obdobje enega meseca.

Če stanja na vašem odjemnem mestu ni mogoče odčitati, vam za obračunsko obdobje porabo ocenimo na osnovi pretekle porabe, z upoštevanjem zunanjih temperatur.

V kolikor se ocena porabljene toplote razlikuje od dejanske porabe na odjemnem mestu, se bo razlika poračunala pri pridobljenem naslednjem, dejanskem odčitku

Odjemalci Energetike Ljubljana se lahko odločite tudi za prejemanje združenega računa za storitve JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Storitve, ki se lahko zaračunavajo na združenem računu, so:

 • oskrba z zemeljskim plinom,
 • dobava zemeljskega plina,
 • dostop do distribucijskega omrežja ZP (omrežnina),
 • dobava toplotne energije,
 • vzdrževanje toplotne postaje.

Podpisano Vlogo za izdajo združenega računa lahko oddate po elektronski pošti na naslov info@energetika.si, ali po klasični pošti na naslov sedeža družbe ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo tudi v našem klicnem centru na št. 080 2882.

Energetika Ljubljana omogoča svojim kupcem plačevanje računov za opravljene storitve preko e-računa.

E-račun prejmete prej kot papirnatega in imate urejeno evidenco prejetih računov, ki vam je dostopna kadarkoli.  E-računi so okolju prijazni, saj nadomeščajo klasične papirnate račune. E-račun boste prejemali v e-banko ali na želeni elektronski naslov (v XML in PDF formatu).

Podpisano Vlogo za izdajo e-računa lahko oddate po elektronski pošti na naslov info@energetika.si, ali po klasični pošti na naslov sedeža družbe.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo tudi v našem klicnem centru na št. 080 2882.

Dobavljeni zemeljski plin predstavlja razliko števčnih stanj na začetku in na koncu obračunskega obdobja.

Trošarina je določena v Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente.

Taksa za obremenjevanje zraka z emisijami CO2 je okoljska dajatev določena z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 .

Dodatek za PEU je prispevek za energetsko učinkovitost določen z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije.

Prispevek SPTE in OVE je določen z Aktom o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Znesek za distribucijo - poraba, znesek za distribucijo - pavšal in izvajanje meritev so določeni z Aktom o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica in občina Log- Dragomer. Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino skupaj s ceno za izvajanje meritev sestavlja omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina. Cena za distribucijo je glede na odjemno skupino sestavljena iz fiksnega dela (pavšal) in variabilnega dela (poraba - ki se nanaša na obračunane m3 porabe) in pokriva stroške, ki nastanejo ob distribuciji zemeljskega plina po plinovodnem omrežju.

Datoteke
PDF icon Navodila za uporabo portala Moj račun [pdf | 1,8 MB]

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n