O družbi

SLO zakoni in predpisi

Zakoni

Akti

 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica in občina Log- Dragomer, Uradni list RS, št. 105/2015
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica in občina Log- Dragomer, Uradni list RS, št. 86/18                    
 • Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, Uradni list RS, št. 21/2018
 • Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, Uradni list RS, št. 85/2016
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 28/15 in 22/16)
 • Akt o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom, Uradni list RS, št. 2/15 in 9/17
 • Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce, Uradni list RS, št. 69/2014 s spremembami in dopolnitvami
 • Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti, Uradni list RS, št. 98/2014
 • Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom, Uradni list RS, št. 56/2015
 • Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom, Uradni list RS, št.  43/14 in 2/15
 • Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote, Uradni list RS, št.  47/15 in 9/16
 • Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom, Uradni list RS, 39/15 s spremembami
 • Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom, Uradni list RS, št. 36/2016
 • Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z zemeljskim plinom Uradni list RS, št. 28/15
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 28/15 in 22/16)
 • Akt o spremembi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, Uradni list RS, št. 22/2016
 • Akt o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike, Uradni list RS, št. 22/2016

Uredbe

 • Uredba o energetski infrastrukturi, Uradni list RS, št. 22/2016 s spremembami in dopolnitvami
 • Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom,  Uradni list RS, št. 61/2016
 • Uredba o vzdrževanju del v javno korist na področju energetike, Uradni list RS, št. 125/2004, 125/04, 71/09 in 17/14 – EZ-1.
 • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, Uradni list RS, št. 97/04, 8/05, 8/07 in 17/14 – EZ-1
 • Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom, Uradni list RS, št. 129/04, 57/06, 105/07, 102/08, 94/13, 106/15, 68/16 – ZDimS in 77/17
 • Uredba o načinu določanja  in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, Uradni list RS, št. 46/15 in 76/17
 • Uredba o višini stroškov na področju meroslovja, Uradni list RS, št. 124/06, 122/07, 62/10 in 8/16
 • Pravilnik o plinskih napravah Uradni list RS, št. 105/00, 28/02, 60/03 in 17/11 – ZTZPUS-1
 • Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o plinskih napravah Uradni list RS, št. 28/02
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, Uradni list št. 22/2016 
 • Uredba o določitvi zneska trošarine za energente, Uradni list RS, št. 26/2010 s spremembami in dopolnitvami
 • Uredba o zagotavljanju prihrankov energije, Uradni list RS, št. 96/2014 
 • Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko Uradni list RS, št. 39/15
 • Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah, Uradni list RS, št. 77/17

Pravilniki

 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov Uradni list RS, št. 12/10, 45/11 in 17/14 – EZ-1
 • Pravilnik o merilnih instrumentih, Uradni list RS, št. 19/16
 • Pravilnik o postopku overitve meril, Uradni list RS, št. 97/14
 • Pravilnik o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti, Uradni list RS, št. 72/01, 53/07 in 79/13
 • Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci, Uradni list RS, št. 22/2016 s spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, Uradni list RS, št. 82/15 in 61/16                    

Odloki

 • Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Ljubljana, Uradni list RS, št. 41/2016
 • Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana Uradni list RS, št. 77/17
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Škofljica, Uradni list RS, št. 85/2011 s spremembami in dopolnitvami
 • Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v Občini Ig, Uradni list RS, št. 78/2002 s spremembami in dopolnitvami
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Log - Dragomer, Uradni list RS, št. 24/2010 s spremembami in dopolnitvami
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Brezovica, Uradni list RS, št. 63/2012 s spremembami in dopolnitvami
 • Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v Občini Dol pri Ljubljani, Uradni list RS, št. 43/2013
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Dobrova - Polhov Gradec, Uradni list RS, št. 77/2012 s spremembami in dopolnitvami
 • Odlok o načinu izvajanja javne službe oskrbe s plinom v Občini Medvode, Uradni list RS, št. 27/2005 s spremembami in dopolnitvami
 • Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Grosuplje, Uradni list RS, št. 18/2017
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote, Uradni list RS, št. 14/2006 s spremembami in dopolnitvami

Drugo

 • Pravilnik o merilnih instrumentih Uradni list RS, št. 19/16
 • Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, Uradni list RS, št. 57/2004 s spremembami in dopolnitvami
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer,  Uradni list RS, št. 68/2011 
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana, Uradni list RS, št. 85/2016

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n