O družbi

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv družbe:

Naziv organa: ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.
Sedež: Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Enota TE-TOL: Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/5889 000, 01/5875 200 (enota TE-TOL)
Telefax: 01/5889 109, 01/5875 219 (enota TE-TOL)
Klicni center: 080 2882
E-pošta: info@energetika.si
Spletna stran:

www.energetika.si
www.bivanjudajemoutrip.si

Mobilni portal: m.energetika.si


Odgovorna oseba: 
Samo Lozej, direktor
Datum prve objave kataloga: 
22. julij 2004
Datum zadnje spremembe: 
31. december 2016
Spletni naslov, kjer je katalog dostopen: 
www.energetika.si
 

2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe

Kratek opis delovnega področja družbe: 

 http://www.energetika.si/o-druzbi

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: 

Vodstvo

Direktor družbe: Samo Lozej, Verovškova ulica 62
Namestnik direktorja: Srečko Trunkelj, Verovškova ulica 62
Tehnični direktor: dr. Marko Agrež, enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19

Proizvodnja in vzdrževanje

Vodja sektorja za proizvodnjo: Primož Škerl, Verovškova ulica 62
Vodja sektorja za vzdrževanje: Stanislav Menart, enota TE-TOL, Toplarniška ulica 62

Oskrba s toploto
Vodja sektorja: Primož Matičič, Verovškova ulica 62

Oskrba s plinom
Vodja sekorja: Zoran Kibarovski, Verovškova ulica 62

Investicije in razvoj
Vodja sektorja: Srečko Trunkelj, Verovškova ulica 62

Trženje
Vodja sektorja: Jan Zakrajšek, Verovškova ulica 62

Administracija in logistika
Vodja sektorja: Tomaž Vetrih, Verovškova ulica 62

 

Organigram

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Kontaktni podatki uradne osebe: 

Samo Lozej, direktor
Energetika Ljubljana, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

 

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja družbe

Državni predpisi: 

Seznam zakonov

Zakonodaja, pomembna za izvajanje dejavnosti družbe Energetika Ljubljana, je zbrana na: /zakonodaja

OPOZORILO: Za neuradno prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni pripomoček, organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Pomembnješi podzakonski predpisi:

Akti družbe

OPOZORILO: Za neuradno prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni pripomoček, organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Povezave na registre predpisov

2.č Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov:

Družba z navedenim trenutno ne razpolaga.

2.d Seznam strateških, programskih idr. dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov: 

Strateški načrt

Letna poročila

Javna naročila

Informacije po 11. in 12. odstavku 10.a člena ZDIJZ

Dostop do drugih podatkov

Dostop do drugih podatkov

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi družba:

Seznam vrst uradnih postopkov

Vrste postopkov:

Družba kot oseba javnega prava pri javnem naročanju postopa po zakonodaji na področju javnih naročil.

Po pooblastilu javnega podjetja sodeluje JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., v postopku sodne izvršbe v skladu z zakonodajo s področja izvršbe in zavarovanja.

Družba odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja po postopku, ki ga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in pri pisni zahtevi za vprašanja, ki niso urejena z navedenim zakonom, Zakon o splošnem upravnem postopku.

Družba postopa tudi na podlagi Zakona o medijih.

 

Cenik - povezava na spletne strani Energetike Ljubljana: www.energetika.si in www.bivanjudajemoutrip.si

2.f Seznam javnih evidenc
Seznam javnih evidenc: 

Družba ne upravlja z javnimi evidencami.

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk: 

Organ vodi zbirko podatkov o odjemnih mestih, odjemalcih, porabi, obračunu in plačilih toplote ter predpisane zbirke osebnih podatkov zaposlenih.

Skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov, se zbirke podatkov vodijo v registru informacijskega pooblaščenca.

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Splošne informacije o dostopu do IJZ

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do IJZ

Priprava kataloga IJZ izhaja iz dejstva, da morajo uporabniki, da bi lažje uresničili svoje pravice po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, imeti jasen vpogled v organizacijo in njeno delovno področje, z jasnimi informacijami o vsebinskih sklopih IJZ, ki jim ga organizacija posreduje.

Katalog IJZ je obsežen in pogosto spremenljiv dokument, zato se daje prednost elektronski objavi, ki pa mora zaradi obstoja digitalne ločnice omogočati tudi izpis v fizični obliki. Elektronski katalog IJZ omogoča tudi prednost neposredne povezave na posamezne dokumente, kar uporabnikom omogoča enostaven in učinkovit dostop do posameznih IJZ, organizacije pa razbremeni ročnega posredovanja zahtevanih informacij po katalogu.

Več o izvrševanju pravic v zvezi z dostopom do IJZ najdete na spletnem naslovu Informacijski pooblaščenec

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi IJZ

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja na podlagi 11. člena, petega odstavka 25. člena, 35. člena in šestega odstavka 37. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 24/16. Čistopis zakona in uredbe je dosegljiv na spletnih straneh pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja.

4. Stroškovnik

Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

Stroške posredovanja informacij, enotni stroškovnik in način plačila stroškov določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 16 do 18.

Za posredovanje informacij lahko družba prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

5. Ponovna uporaba informacij javnega značaja
Ponovna uporaba informacij javnega značaja: 

Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe je določeno v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 20 do 26.

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov: 

  • Informacije o možnostih priključitve na omrežji daljinskega ogrevanja in omrežje oskrbe z zemeljskim plinom
  • Izdajanje soglasij
  • Informacije o cenah
  • Načrti in razvoj

S prijavo na e- novice soglašate, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da Energetika Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n